Δύο (2) φωτοβολταικά πάρκα σταθερών βάσεων, εγκατεστημένης ισχύος 100Κw έκαστο

 

 

 

Τόπος: Πλατύ Ημαθίας

Προυπολογισμός: 290.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 2013

Κύριος έργου: Ιδιώτης

Φωτοβολταικό πάρκο κινητών βάσεων, εγκατεστημένης ισχύος 100Κw

 

 

 

Τόπος: Άραχος Ημαθίας

Προυπολογισμός: 210.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 2013

Κύριος έργου: STAT κατασκευαστική

 

Δέκα (10) φωτοβολταικά σε στέγες, εγκατεστημένης ισχύος έως 10Κw έκαστο

 

 

 

Τόπος: Ν. Ημαθίας & Ν. Χαλκιδικής

Προυπολογισμός: 200.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 2012

Κύριος έργου: Ιδιώτες