Πολιτική Διαχειρίσης Ποιότητας

Η ΣΤΑΤ ΑΤΕ εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η ποιότητα είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας μας, συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας αποτελεί η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες εγγυώνται την ύπαρξη κριτηρίων λειτουργίας που στο επίκεντρο τους έχουν το σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 στηρίζεται στις αρχές διαχείρισης της  ποιότητας,  οι οποίες είναι:

  • Εστίαση στον πελάτη
  • Ηγεσία
  • Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού
  • Διεργασιακή προσέγγιση
  • Βελτίωση
  • Λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηρίων
  • Διαχείριση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη