Δύο (2) φωτοβολταικά σε στέγες, εγκατεστημένης ισχύος έως 10Κw έκαστο

 

 

Τόπος: Ν. Ημαθίας & Ν. Θεσσαλονίκης

Προυπολογισμός: 60.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 2011

Κύριος έργου: STAT κατασκευαστική

Φωτοβολταικό πάρκο κινητών βάσεων, εγκατεστημένης ισχύος 60Κw

 

 

Τόπος: Άραχος Ημαθίας

Προυπολογισμός: 160.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 2011

Κύριος έργου: STAT κατασκευαστική