Πολιτική Διαχειρίσης Υγείας & Ασφάλειας

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί πρωταρχικό στόχο της «ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια τους δημιουργώντας ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Η εταιρεία τηρεί αυστηρά τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια με σκοπό να μειώσει τους κινδύνους και να αποφευχθούν τραυματισμοί και ατυχήματα, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001

Η πολιτική της εταιρίας μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποσκοπεί στην:

  • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρίας και τρίτων.
  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις για την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία.
  • Συστηματική αναγνώριση των εργασιακών κινδύνων και λήψη μέτρων για την πρόληψη ή μείωση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
  • Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ξεκάθαρη αναφορά και κατανόηση όλων των ευθυνών των εργαζομένων σχετικά με θέματα ασφάλειας.
  • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων, με στόχο την μείωση των εργασιακών κινδύνων.
  • Εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) και διαδικασιών για την θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ΥΑΕ