Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική δέσμευση για την λειτουργία της εταιρείας μας. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο και διαδικασία για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την μεγιστοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών πλευρών στο σύνολο της δραστηριότητα της.

Ενστερνιζόμενοι πλήρως την εταιρική φιλοσοφία, εφαρμόζουμε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 και έχουμε υιοθετήσει μια προληπτική προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος, αναθεωρώντας συνεχώς προς το καλύτερο τους στόχους μας.

Σκοποί ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 είναι:

  1. Η  προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης ή της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  2. Η μείωση των πιθανών δυσμενών επιδράσεων των περιβαλλοντικών συνθηκών του οργανισμού
  3. Η υποστήριξη του οργανισμού στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης
  4. Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
  5. Η  αξιοποίηση της προσέγγισης του κύκλου ζωής για την πρόληψη της ακούσιας μετατόπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  6. Η επίτευξη χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ωφελημάτων που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων
  7. Η γνωστοποίηση των  περιβαλλοντικών  πληροφοριών  στα  σχετικά  ενδιαφερόμενα μέρη.